Elektroninės prekybos taisyklės

 

    1.    Bendrosios nuostatos

        1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Taisyklės patvirtinti“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „manosienos.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

        1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus bus informuojama naujienų skiltyje.

        1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

            1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

            1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

            1.3.3. juridiniai asmenys;

            1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

        1.4. Pirkėjas, sutikdamas su  Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes „manosienos.lt“ internetinėje parduotuvėje.

    2. Asmens duomenų apsauga

        2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje manosienos.lt

, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis: miestą, į kurį reikia pristatyti prekes, tikslų adresą, pašto kodą, kontaktinį telefoną ir elektroninio pašto adresą.

        2.2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje manosienos.lt

, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

        2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

        2.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.1. punkte numatyta tvarka nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu info@manosienos.lt;

        2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje manosienos.lt

, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

    3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

        3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

    4. Pirkėjo teisės

        4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes manosienos.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

    5. Pirkėjo įsipareigojimai

        5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

        5.2.  Pirkėjas, naudodamasis „manosienos.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

    6.  Pardavėjo teisės

        6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

        6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

    7. Pardavėjo įsipareigojimai

        7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės manosienos.lt teikiamomis paslaugomis.

        7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

        7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

        7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 21 (dvidešimt vieną) darbo dieną, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

    8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

        8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

        8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į UAB ARTNATA banko sąskaitą arba pavedimą atlieka pasinaudodamas elektroninės bankininkystės paslauga.

Taip pat Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes pasinaudodamas mokėjimai.lt momentiniu atsiskaitymu.

       8.3. Atsiskaitydamas 8.2 punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 3 darbo dienas. Nagavus apmokėjimo per 3 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

    9. Prekių pristatymas

        9.1.Prekių pristatymas Pirkėjui:

            9.1.1. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

            9.1.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

            9.1.3. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį:

Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje:
Ekonominis, visoje Lietuvoje – 3 eurai;
Kurjerio paslaugos visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) – 6 eurai;

        9.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

        9.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

        9.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

    10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

        10.1. Kiekvienos „manosienos.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

        10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

    11. Prekių grąžinimas ir keitimas

        11.1. Vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, netenkinamas, įsigijus tokias prekes: [...parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 37.00), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 49.00)...].

    11.2. Tinkamos būklės ir kokybės prekes galima gražinti ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui. Užsakomoms prekėms, tokioms kaip sienų lipdukai,  gražinimas yra negalimas, nebent būtų gamyklinis brokas.

    12. Atsakomybė

        12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

        12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

        12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

        12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

        12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

        12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

    13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

        13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „manosienos.lt“ įvairias akcijas.

        13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

    14. Apsikeitimas informacija

        14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

        14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. pašto adresu info@manosienos.lt .

  15. Baigiamosios nuostatos

        15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

        15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

        15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.